خانه » کتب و جزوات رانندگی » متن کامل کتاب آیین نامه رانندگی

متن کامل کتاب آیین نامه رانندگی

 

دانلود بسته طلایی سوالات آیین نامه ۹۷

 

فصل سوم ـ گواهی‌نامه رانندگی

ماده ۲۶ـ

هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید باید گواهی نامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود.

ماده ۲۷ـ

انواع گواهی‌نامه‌های رانندگی به شرح جدول پیوست شماره (۱) و توضیحات آن است، که با شرایط زیر از سوی راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود:
الف ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت گازی یا موتور گازی (گواهی‌نامه الف ـ۱)
۱ـ حداقل سن ۱۵ سال تمام.
۲ـ ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۳ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتور گازی.
ب ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه موتورسیکلت‌های با حجم موتور تا ۲۰۰ سی‌سی (گواهی‌نامه الف ـ۲)
۱ـ حداقل سن ۱۷ سال تمام.
۲ـ ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۳ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با موتورسیکلت مربوط.
پ ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی نامه موتورسیکلت‌های با حجم موتور بالای ۲۰۰ سی‌سی و سه چرخ با وزن تا ۴۰۰ کیلوگرم (گواهی نامه الف ـ۳)
۱ـ حداقل سن ۱۸ سال تمام.
۲ـ ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۳ـ دارا بودن گواهی‌نامه موتورسیکلت تا ۲۰۰ سی‌سی حجم موتور (الف ـ۲) که حداقل یک سال تمام از تاریخ صدور آن گذشته باشد.
۴ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.
ت ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی نامه (گواهی نامه ب ـ۱)
۱ـ حداقل سن ۱۸ سال تمام.
۲ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۳ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط، این نوع گواهی نامه برای درخواست کنندگان در اولین مرحله با اعتبار موقت یک ساله صادر می‌شود و در مدت یاد شده دارنده آن مکلف به رعایت محدودیت‌ها و شرایط ویژه‌ای می‌باشد که در صورت رعایت آنها و رعایت مقررات این آیین نامه و مرتکب نشدن تخلف، به گواهی‌نامه رانندگی با اعتبار موضوع تبصره (۶) این ماده تبدیل خواهد شد. شرایط و ضوابط مربوط به رانندگی با گواهی نامه موقت و نحوه تبدیل آن، به موجب دستورالعملی است که به پیشنهاد راهنمایی و رانندگی و تصویب وزیر کشور، مشخص و اعلام می‌گردد.
ث ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی نامه (ب ـ ۲)
۱ـ حداقل سن ۲۱ سال تمام.
۲ـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی نامه رانندگی (ب ـ۱).
۳ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۴ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.
ج ـ شرایط شرکت درآزمایش‌ها و صدور گواهی نامه (پ ـ۱)
۱ـ حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۲ـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی نامه رانندگی (ب ـ۱).
۳ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۴ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.
چ ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی نامه (پ ـ ۲)
۱ـ حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۲ـ سپـری شدن حـداقل دو سـال تمام از تاریخ دریافت گواهی‌نامه رانندگی (ب ـ۲).
۳ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۴ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی با وسیله نقلیه مربوط.
ح ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی نامه (ت ـ ۱)
۱ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.
۲ـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی نامه رانندگی (پ ـ۱).
۳ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۴ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی با وسیله نقلیه مربوط.
خ ـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی‌نامه (ت ـ ۲)
۱ـ حداقل سن ۲۵ سال تمام.
۲ـ سپری شدن حداقل دو سال تمام از تاریخ دریافت گواهی نامه رانندگی (پ ـ۲).
۳ ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۴ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.
دـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی نامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سبک عمرانی و کشاورزی
۱ـ حداقل سن ۱۸ سال تمام.
۲ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۳ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.
ذـ شرایط شرکت در آزمایش‌ها و صدور گواهی نامه رانندگی ویژه وسایل نقلیه سنگین عمرانی و کشاورزی و وسایل نقلیه فوق سنگین
۱ـ حداقل سن ۲۳ سال تمام.
۲ـ ارایه گواهی سلامت جسمی و روانی از مراجع صلاحیت دار پزشکی.
۳ـ قبول شدن در آزمون‌های آیین‌نامه رانندگی و مهارت عملی رانندگی با وسیله نقلیه مربوط.
در گواهی نامه‌های رانندگی ویژه، نوع وسیله نقلیه‌ای که دارنده می‌تواند با آن رانندگی کند، قید می‌شود. برای رانندگی با وسایل نقلیه‌ ویژه‌ای که سرعت آنها از ۳۰ کیلومتر در ساعت تجاوز می‌کند، در شهرها و راه‌های عمومی، علاوه بر داشتن گواهی نامه ویژه، داشتن گواهی نامه (پ ـ ۱) نیز ضروری است.
تبصره ۱ـ در کلیه موارد بالا علاوه بر رعایت شرایط تعیین شده، ارائه گواهی طی دوره آموزش آیین نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی و همچنین ارائه گواهی طی دوره کسب مهارت عملی رانندگی، از آموزشگاههای رانندگی مجاز الزامی می باشد. درخواست‌کنندگان یا دارندگان گواهی‌نامه‌های (ب، پ و ت) که خواستار رانندگی با وسیله نقلیه دارای یدک هستند، باید آموزش‌های لازم را کسب نمایند. برای وسایل نقلیه ویژه با توجه به کاربری مربوط، ارائه گواهی کسب مهارت عملکرد ویژه از مراکز مجاز یادشده الزامی است.
تبصره۲ـ راهنمایی و رانندگی می‌تواند در صورت لزوم آزمایش مجدد مقررات راهنمایی و رانندگی را پیش از انجام آزمون مهارت عملی از درخواست‌کنندگان به عمل آورد.
تبصره ۳ـ مراجع انجام معاینات پزشکی و همچنین ضوابط احراز سلامت جسمی و روانی درخواست‌کنندگان و هرگونه تغییر در آن به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، راه و ترابری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و راهنمایی و رانندگی تعیین می‌گردد. (پیوست شماره ۲).
تبصره ۴ـ در کلیه موارد بالا آزمون آیین‌نامه و مقـررات راهنـمایی و رانندگی به صورت نوشتاری و یا رایانه‌ای انجام می‌گیرد.
تبصره۵ ـ مدت اعتبار انواع گواهی‌نامه رانندگی پنج سال است و پس از پایان اعتبار آن و در صورت احراز سلامت جسمی و روانی، برای دوره‌های پنج ساله تمدید می‌گردد. برای افرادی که سن آنها بیش از ۷۰ سال تمام باشد، لازم است سلامت جسمی و روانی هر دو سال بررسی و احراز گردد.

ماده ۲۸ـ

وضعیت ظاهری درخواست‌کننده (نقص عضو) با گواهی سلامت جسمی و روانی صادره از مراکز پزشکی مجاز تعیین شده به وسیله افسران کارشناس تطبیق داده می‌شود و در صورت وجود مغایرت موضوع به کمیسیون پزشکی نیروی انتظامی ارجاع می‌گردد.

ماده ۲۹ـ

درخواست‌کننده هرنوع گواهی‌نامه رانندگی باید مدارکی را که از طرف راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود به مراجع آگهی شده ارائه کند.

ماده ۳۰ ـ

مندرجات گواهی‌نامه رانندگی شامل نوع و یا پایه و گروه گواهی‌نامه راننـدگی، مـدت اعتـبار، مشخصات راننده (کدملی)، نام واحـد صادرکنـنده، امضـای صادر کننده، شماره مسلسل، تاریخ و شماره صدور، عکس درخواست کننده، مهر واحد صدور و مشخصات ضروری دیگر می‌باشد.

ماده ۳۱ـ

هرگاه درخواست‌کننده گواهی‌نامه رانندگی درآزمایش‌های مربوط موفق گردد، گواهی‌نامه رانندگی پس از رویت مدارک لازم صادر و به او تسلیم خواهد شد. دارنده گواهی‌نامه موظف است ظرف یک ماه پیش از پایان مهلت مقرر، برای تمدید مدت اعتبار یا تعویض آن به گواهی‌نامه معادل به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی هنگام تمدید یا تعویض گواهی‌نامه، ضمن دریافت گواهی سلامت جسمی و روانی از درخواست‌کننده، می‌تواند آزمون‌های لازم را از وی به عمل آورد. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه هنگام کنترل گواهی‌نامه رانندگان موظفند درصورتی که تاریخ اعتبار آن سپری شده ‌باشد، گواهی‌نامه رانندگی را با ارائه رسید اخذ و پس از اعمال قانون، گواهی‌نامه یاد شده را برای تمدید و یا تجدید به اداره مربوط ارسـال نماینـد. دارنده گواهی‌نامه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه با مراجعـه به واحد مربوط برای دریافت گواهی‌نامه رانندگی جدید اقدام نماید.
تبصره۱ـ دارندگان گواهی‌نامه پایه بالاتر در گروه مربوط، می‌توانند رانندگی وسایل نقلیه موضوع گواهی‌نامه‌های پایه پایین‌تر، به جز پایه (الف)، را انجام دهند.
تبصره۲ـ دستورالعمل نحوه زمانبندی و ضوابط چگونگی انجام آزمونها، تمدید اعتبار، تجدید آزمون در صورت مردود شدن درخواست‌کننده و نحوه و میزان عوارض و مالیات مصوب قابل دریافت و نظایر آن از سوی راهنمایی و رانندگی تهیه و به اطلاع عموم رسانده می‌شود.

ماده ۳۲ـ

در صورتی که دارنده گواهی‌نامه بخواهد برای دریافت گواهی‌نامه از انواع دیگر اقدام نماید، موظف است در آزمون‌های مربوط شرکت کند. پس از قبول شدن چنانچه گواهی‌نامه قبلی پیش نیاز گواهی‌نامه مورد درخواست باشد، از درخواست‌کننده اخذ و گواهی‌نامه جدید صادر و به وی تحویل می‌گردد.

ماده ۳۳ـ

رانندگی با هر نوع تاکسی و وسایل نقلیه عمومی در شهرها و وسایل نقلیه عمومی جاده‌ای، علاوه بر گواهی‌نامه رانندگی متناسب، حسب مورد، نیازمند داشتن مجوز از شهرداری و یا دفترچه کار یا برگ فعـالیت صـادره از سـوی وزارت راه و ترابری می‌باشد.

ماده ۳۴ـ

در صورتی که گواهی‌نامه رانندگی مفقود شود یا از بین برود، دارنده آن می‌تواند درخواست صدور المثنی نماید. پس از احراز درستی ادعای درخواست‌کننده، با دریافت مدارک لازم و گواهی سلامت جسمی و روانی درخواست‌کننده و با رعایت ضوابطی که راهنمایی و رانندگی اعـلام می‌نماید، گواهی‌نامه المـثنی صادر و به وی تسلیم می‌گردد.

ماده ۳۵ـ

دارندگان گواهی‌نامه‌های معتبر خارجی (اعم از ایرانیان یا خارجیان) می‌توانند تا شش ماه پس از ورود در ایران رانندگی نمایند. ولی در صورت تمایل به ادامه رانندگی در ایران باید پیش از سپری شدن مدت یاد شده گواهی‌نامه خارجی خود را به گواهی‌نامه ایرانی تبدیل نمایند.

تبصره ـ

دارندگان گواهی‌نامه رانندگی کشورهای غیر از متعاهدین کنوانسیونهای ۱۹۶۸ وین (قانون الحاق ایران به کنوانسیون عبور و مرور در جاده‌ها و کنوانسیون مربوط به علایم راهها ـ مصوب ۱۳۵۴ـ)، باید ترجمه معتبر گواهی‌نامه را همراه داشته باشند.

ماده ۳۶ـ

تبدیل گواهی نامه‌های رانندگی معتبر صادر شده از کشورهای خارجی،که گواهی‌نامه صادره از ایران در قلمرو سرزمینی آنان برای رانندگی معتبر محسـوب می‌شـود و یـا آن کشور از متـعاهدین کنـوانسیون‌های ۱۹۶۸ ویـن راجـع به مقررات عبور و مرور در راه‌ها و علایم راه‌ها به شمار می‌آید، با رؤیت اصل گواهی‌نامه خارجی و با احراز سلامت جسمی و روانی درخواست کننده صوت پذیرد. در موارد دیگر تبدیل گواهی‌نامه‌های رانندگی با تایید وزارت کشور صورت می‌پذیرد.

ماده ۳۷ـ

مأموران سیاسی و کنسولی و اعضای سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند برای تبدیل گواهی‌نامه‌های خود مدرک مندرج در ماده (۳۵) را از طریق وزارت امور خارجه به راهنمایی و رانندگی ارسال دارند.

ماده ۳۸ـ

صدور گواهی‌نامه مجدد برای کسانی که گواهی‌نامه رانندگی آنان اخذ و یا توقیف شده‌باشد ممنوع است و در صورت صادر شدن از درجه اعتبار ساقط می‌باشد و به وسیله راهنمایی و رانندگی اخذ و ابطال خواهدشد.

ماده ۳۹ـ

راهنمایی و رانندگی موظف است در صورتی که گواهی‌نامه رانندگی اشتباه یا ناقص صادر شده باشد از دارنده آن اخذ و پس از رفع اشتباه و نقص، گواهی‌‌نامه صحیح را صادر و به وی بازگرداند.

ماده ۴۰ـ

هرگاه دارنده گواهـی‌نامه یکی از شرایط پزشکی موضـوع تبصـره(۳) مـاده (۲۷) را از دست بدهد، موظف است حداکثر ظرف یک ماه به راهنمایی و رانندگی مراجعه نماید. راهنمایی و رانندگی دارنده گواهی‌نامه را برای انجام معاینات و آزمایش‌های ضروری پزشکی به مراکز پزشکی مجاز معرفی می‌نماید. در صورتی که نداشتن شرایط و صلاحیت رانندگی ضمن آزمایش جدید محرز گردد، گواهی‌نامه از وی اخذ و گواهی‌نامه متناسب با شرایط جسمانی وی تعیین و پس از صدور به وی تسلیم می‌شود و در صورت نداشتن صلاحیت رانندگی، گواهی‌نامه ابطال می‌گردد.
تبصره ـ در صورت کشف نقص عضو مؤثر، از سوی مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه، گواهی‌نامه رانندگی اخذ و تا زمان بررسی‌های پزشکی و اعلام امکان صدور گواهی‌نامه مجدد، دارنده گواهی‌نامه حق رانندگی ندارد.

ماده ۴۱ـ

در صورتی که راننده به علت تکرار ارتکاب تخلفات مهم وحادثه ساز در یک سال، حدّ نصاب نمره منفی را دریافت نماید، گواهی‌نامه رانندگی وی به استناد قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ ، ضبط یا ابطال خواهدشد.

ماده ۴۲ـ

نحوه شرایط و مسئول صدور گواهی‌نامه راهبران انواع وسایل حمل و نقل ریلی شهری و حومه، برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برسد.
متن کامل کتاب آیین نامه رانندگی
۵ ستاره از ۱ رای (۱۰۰%)

۱۰ نظر

 1. سلام.
  تبریک می گم.
  وب سایت خوبی دارید.
  خیلی کاربردیه. ممنونم.

 2. ممنون از نظرتان. شما هم سایت جالبی دارید
  مدیر سایت روان راهنما

 3. از مطالب مفیدتون استفاده کردیم تشکر

 4. سلام و تشکر
  واقعا یه همچین سایت جامعی درباره رانندگی لازمه.
  امیدوارم رانندگیمون هر روز بهتر بشه و این همه سوانح رانندگی نداشته باشیم.

 5. سلام
  بسیار کاربردی
  سایت جالبی دارید
  از اسمش گرفته تا مطالب
  موفق باشید

 6. با سلام و خسته نباشید
  واقعا سایت جامع و زیبایی دارید امیدواریم در تمام مراحل زندگی تون موفق باشید
  با تشکر اسکریپت دونی

 7. سلام دوست عزیز
  سایت خوبی دارین ، موفق باشین
  یا علی

 8. بسیار عالی و آموزنده سپاسگزارم از مطالب مهم و مفید شما

 9. درود بر شما -متشکرم خیلی جالب و آموزنده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *