خانه » کتب و جزوات رانندگی » متن کامل کتاب آیین نامه رانندگی

متن کامل کتاب آیین نامه رانندگی

 

دانلود بسته طلایی سوالات آیین نامه ۹۷

 

فصل دوم ـ شماره‏گذاری
 هر وسیله نقلیه موتوری و غیرموتوری و یدک متصل که در راه‏ها حرکت می‏کند و همچنین وسایل نقلیه موتوری ویژه کشاورزی، صنعتی و عمرانی باید دارای شماره باشند. رانندگی با وسایل نقلیه‏ای که شماره یا پلاک نداشته یا دارای شماره و یا پلاک غیرمجاز باشند، ممنوع است، مگر این که پیشتر مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی دریافت کرده و همراه داشته باشند. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه از تردد خودروهای متخلف از این ماده، تا انجام شماره‏گذاری جلوگیری به عمل خواهند آورد.
تبصره ۱ ـ تا زمانی که انجام عملیات شماره‏گذاری وسایل نقلیه کشاورزی، صنعتی و عمرانی به طور کامل از سوی راهنمایی و رانندگی صورت نپذیرفته است و پس از آن، تردد این وسایل براساس دستورالعملی که به تأیید وزارتخانه‏های کشور و راه و ترابری می‏رسد، انجام خواهد شد.
تبصره ۲ ـ خودروها و موتورسیکلت‏ها و دوچرخه‏های ساخت داخل و وارداتی از نظر ایمنی و کیفیت باید استانداردهای مصوب مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را دارا باشند و به علاوه از نظر آلودگی‏های زیست محیطی، استانداردهای مصوب شورای‏عالی حفاظت محیط زیست را رعایت نموده باشند.
تبصره ۳ ـ تشخیص انواع وسایل نقلیه غیرموتوری که باید شماره‏گذاری شوند با راهنمایی و رانندگی است، مگر در مواردی که قانون خاصی وجود داشته باشد.

 

مالک وسیله نقلیه موضوع ماده قبل مکلف است خود و یا به وسیله نماینده قانونی خود، با مراجعه به نزدیکترین واحد شماره‏گذاری یا مرکزی که به همین منظور تعیین و اعلام می‏گردد، مدارک لازم را ارایه نماید. واحد شماره‏گذاری پس از بررسی آنها، اقدام به تخصیص پلاک به شخص و تحویل آن می‏نماید. نصب پلاک با نظارت نماینده راهنمایی و رانندگی صورت می‎پذیرد. چگونگی انجام شماره‏گذاری شامل مدارک مورد نیاز و خدمات پس از شماره‏گذاری و عوارض و مالیات مصوب و مانند آنها در دستورالعمل مربوط از سوی راهنمایی و رانندگی مشخص و اعلام خواهد شد.

تبصره ۱ ـ انواع پلاک‏ها و ابعاد و رنگ‏های آنها برای وسایل نقلیه مختلف در دستورالعمل یاد شده مشخص می‏گردد.

تبصره ۲ ـ هرگاه اشخاص دیگری در مالکیت وسیله نقلیه شریک بوده و یا نسبت به آن حق عینی داشته باشند، نام و نشانی دقیق آنان نیز باید در درخواست قید شود.

 

در موارد زیر راهنمایی و رانندگی از انجام عمل شماره‏گذاری خودداری می‏نماید:

الف ـ در صورتی که مفاد تبصره (۲) ماده (۲) رعایت نشده باشد و یا اصالت وسیله‏نقلیه هنگام بازدید به وسیله مأموران مربوط تأیید نگردد.

ب ـ چنانچه مشخصات وسیله نقلیه با آنچه در اسناد مربوط ذکر شده مطابقت نداشته باشد.

پ ـ اگر تخصیص شماره به نام مالک به دلایل قانونی ممنوع باشد.

ت ـ چنانچه وسیله نقلـیه، علایـم و تجهـیزات پیش‏بینی شده در این آیین‏نامه را نداشته باشد.

ث ‌ـ هرگاه حقوق دولتی و عوارضی که به طور قانونی به وسیله نقلیه تعلق گرفته پرداخت نشده باشد.

ج ـ در صورت نداشتن برگ معاینه فنی به استثنای وسایل نقلیه‏ای که از تاریخ ساخت آنها دو سال سپری نشده است.

 

به هنگام نقل و انتقال مالکیت، اوراق شدن و یا از بین رفتن وسیله نقلیه، پلاک‏ها در واحد شماره‏گذاری یا مراکز مجاز از روی وسیله نقلیه فک و نزد راهنمایی و رانندگی نگهداری می‏شود.

تبصره ـ در صورت خرید خودرو، صاحب پلاک‏ها یا نماینده قانونی وی باید برای دریافت مجوز نصب پلاک بر روی وسیله نقلیه خریداری شده به واحد شماره‏گذاری یا مراکز مجاز مراجعه نماید.

 

اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده پلاک، مکلفند پس از گذشت حداکثر ده روز از زمان تغییر محل اقامت یا فعالیت، نشانی و کدپستی خود را به طور کتبی به‏نزدیکترین واحد شماره‏گذاری اعلام نمایند.
مسئولیت‏های قانونی مربوط به اطلاع ندادن تغییر محل اقامت یا مرکز فعالیت به عهده مالک یا نماینده قانونی وی خواهد بود.
در صورتی که وسیله نقلیه از سوی مراجع صلاحیت‏دار توقیف، تملیک، ضبط یا مصادره شود، باید مراتب حداکثر ظرف پانزده روز از سوی مرجع مربوط و یا منتقل‏الیه یا نماینده قانونی وی به واحد شماره‏گذاری محل اعلام گردد.
چنانچه پلاک به نام شخص حقوقی باشد، مدیر مربوط مکلف است حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه، مراتب را به‏ نزدیکترین واحد شماره‏گذاری به طور کتبی اعلام نماید.
در صورت فوت یا محجورشدن مالک وسیله نقلیه، بر حسب مورد، نماینده قانونی وراث با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت به دادگاه، و یا وصی و یا قیم مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ فوت یا حجر به نزدیکترین واحد شماره‏گذاری برای اعلام استفاده کننده مجاز از وسیله نقلیه مراجعه نماید.
اشخاص مندرج در مواد (۸ و ۹) فوق مکلفند حداکثر ظرف مدت شش ماه، برای معرفی مالک و یا متصرف قانونی جدید وسیله نقلیه، به منظور تغییر مالکیت و ثبت آن، به راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند. مراجعه نکردن در مهلت مقرر و سپری شدن مدت یادشده موجب خواهد شد پلاک‏های وسیله نقلیه از درجه اعتبار ساقط و غیرمجاز تلقی شود.
سازمان ثبت احوال کشور موظف است از طریق شبکه رایانه‏ای، اطلاعات فوت‏شدگان را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فوت در اختیار راهنمایی و رانندگی محل قراردهد.
نصب پلاک بر روی وسیله نقلیه به طریق زیر انجام می‏گیرد:
الف ـ برای وسایل نقلیه سه چرخ یا بیشتر با وزن خالی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم، یک پلاک در جلو و پلاک دیگر در عقب آن نصب می‏شود.
ب ـ بر روی وسایل نقلیه دو چرخ تنها یک پلاک، آن هم در عقب وسیله نقلیه نصب می‏گردد.
پ ـ بر روی یدک‏ها و نیمه‏یدک‏ها یک پلاک در عقب نصب می‏گردد.
ت ـ پلاک یا پلاک‏ها باید در محل تعیین شده نصب شوند.
به همراه یک زوج پلاک، پلاک سوم وسیله نقلیه نیز به صورت برچسب از سوی راهنمایی و رانندگی یا اشخاص مورد تأیید او صادر و بر روی شیشه جلو یا عقب وسیلـه نقلیه نصب مــی‏گردد. این بـرچسب دارای اطلاعـات شمــاره پلاک، تـاریخ سپری شدن اعـتبار پلاک، کـد واحـد شمـاره‏گـذاری و شماره شناسایی وسیله نقلیه (Vehicle Identification Number- Vin) می‏باشد. پلاک سوم با هر بار تمدید اعتبار پلاک، نقل و انتقال مالکیت و تعویض قطعات اصلی و رنگ وسیله نقلیه با اطلاعات جدید تولید و جایگزین پلاک سوم پیشین خواهد شد. زمان اجرای این ماده را راهنمایی و رانندگی تعیین می‏نماید.
در صورت مفقودشدن و یا سرقت پلاک، شماره پلاک یادشده از فهرست پلاک‏های فعال خارج و در فهرست پلاک‏های سرقتی و مفقودشده قرار داده خواهد شد. تخصیص پلاک جدید به مالک وسیله نقلیه پس از سیر مراحل موضوع دستورالعمل ماده (۳) این آیین‏نامه صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ برای پلاکی که زایل می‏شود، بنا به درخواست مالک و با مراجعه به واحد شماره‏گذاری براساس دستورالعمل یادشده پلاک جدید صادر می‏شود.
راهنمایی و رانندگی پس از تخصیص شماره پلاک به مالک وسیله نقلیه و ورود اطلاعات مالک (شماره ملی) و وسیله نقلیه به سامانه، کارت مشخصات و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه را صادر و بر حسب مورد، به نشانی (کدپستی) مالک ارسال و یا به وی تسلیم می‌نماید.
هرگاه پلاک، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مفقود و یا از بین برود مالک یا نماینده قانونی وی مکلف است مراتب را حداکثر ظرف (۴۸) ساعت به واحد شماره‌گذاری راهنمایی و رانندگی و یا مراکز مجاز اعلام کند و اقدام به دریافت پلاک جدید، کارت مشخصات یا شناسنامه مالکیت المثنی نماید.
سازندگان و فروشندگان وسایل نقلیه موتوری موظفند به منظور عرضه و انتقال وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر یا برای انجام آزمایش فنی وسیله نقلیه بدون انجام تشریفات شماره‌گذاری از راهنمایی و رانندگی پلاک ویژه دریافت نمایند. دستورالعمل مربوط به مدت اعتبار و همچنین نحوه استفاده از پلاک ویژه و چگونگی ارائه اطلاعات مورد نیاز از سوی راهنمایی و رانندگی تعیین و اعلام می‌گردد.
راهنمایی و رانندگی می‌تواند پلاک ویژه تحویلی به سازندگان یا فروشندگان وسایل نقلیه را، به علت نداشتن نیاز به استفاده یا استفاده برخلاف مقررات پس بگیرد.
کلیه کارخانجات سازنده و مونتاژ خودرو و موتورسیکلت مکلفند تولیدات خود را پیش از عرضه به بازار و فروش به اشخاص، با نظارت و برابر دستورالعمل اعلامی راهنمایی و رانندگی شماره‌گذاری نمایند.
هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارایه می‌نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها، نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد. سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می‌گردد. کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سنـد در دفتـرخانه اسنـاد رسـمی که بوسیـله پسـت سـفارشی یا رایـانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد. گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم‌مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
تبصره ـ شرایط و نحوه احراز صلاحیت مراکز مجاز موضوع این فصل و نحوه نظـارت بر آنهـا به موجب دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهـاد راهنمایی و رانندگی به تصویب وزیر کشور می‌رسد.
مالک وسیله نقلیه چنانچه قصد تغییر رنگ یا تعویض هر یک از قطعات اصلی وسیله نقلیه شامل موتور، شاسی و اتاق را داشته باشد باید پیشتر مجوز لازم را از واحد شماره گذاری راهنمایی و رانندگی دریافت نماید.
تبصره ـ وسایل نقلیه عمومی باری و مسافری مشمول مقررات مربوط می‌باشند.
تعویض قطعات اصلی و همچنین تغییر رنگ وسایل نقلیه وارداتی پیش از شماره‌گذاری نیز منوط به دریافت مجوز کتبی از واحدهای شماره ‌گذاری می‌باشد.
در صورت سرقت، مفقود شدن و یا اگر به هر علتی وسیله نقلیه‌ای مورد تصرف غیرقانونی قرار گیرد، مالک و یا نماینده قانونی وی مکلف است بلافاصله مراتب را به نزدیکترین واحد انتظامی اعلام نماید.
هرگاه پلاک به اشتباه بر روی وسیله نقلیه نصب شده باشد، راهنمایی و رانندگی موظف است پلاک مالک وسیله نقلیه را اخذ و پس از رفع اشتباه پلاک را بازگرداند.
هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به تعداد وسایل نقلیه ملکی خود مطابق ماده (۳) پلاک دریافت نماید. نقل و انتقال هر یک از وسایل نقلیه تابع مقررات این آیین‌نامه خواهدبود.
متن کامل کتاب آیین نامه رانندگی
۵ ستاره از ۱ رای (۱۰۰%)

۱۰ نظر

 1. سلام.
  تبریک می گم.
  وب سایت خوبی دارید.
  خیلی کاربردیه. ممنونم.

 2. ممنون از نظرتان. شما هم سایت جالبی دارید
  مدیر سایت روان راهنما

 3. از مطالب مفیدتون استفاده کردیم تشکر

 4. سلام و تشکر
  واقعا یه همچین سایت جامعی درباره رانندگی لازمه.
  امیدوارم رانندگیمون هر روز بهتر بشه و این همه سوانح رانندگی نداشته باشیم.

 5. سلام
  بسیار کاربردی
  سایت جالبی دارید
  از اسمش گرفته تا مطالب
  موفق باشید

 6. با سلام و خسته نباشید
  واقعا سایت جامع و زیبایی دارید امیدواریم در تمام مراحل زندگی تون موفق باشید
  با تشکر اسکریپت دونی

 7. سلام دوست عزیز
  سایت خوبی دارین ، موفق باشین
  یا علی

 8. بسیار عالی و آموزنده سپاسگزارم از مطالب مهم و مفید شما

 9. درود بر شما -متشکرم خیلی جالب و آموزنده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *