نظر بنده این است که شما خیلی سخت جواب سوال پرسیده شده مارا میدهید.درواقه خیلی میپیچانیدتامشترک به جواب خودبرسد.من واقعان بعضی وقتهابه جوابم نمیرسم.اصلا خوب نیست..